Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka Badań

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematyka prowadzonych badań

Obecny Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, to nie tylko kontynuacja bogatej tradycji lat poprzednich, ale przede wszystkim dobrze rozwinięty, bogaty w najnowszą aparaturę, znany w kraju i na świecie ośrodek naukowo-dydaktyczny, w którym podejmowane są badania współczesnych zagadnień neuronauki, w szczególności związanych z aktywnością ośrodkowego układu nerwowego zwierząt. 

Aktualnie w Zakładzie istnieje kilka grup badawczych, skupionych wokół  4 samodzielnych pracowników, wychowanków Zakładu. Prowadzone są badania, które są kontynuację tych pierwszych, leżących u źródeł powstania Zakładu, a dotyczą neuronalnego mechanizmu zegara biologicznego ssaków. Wpływu na jego aktywność synchronizacji świetlnej i nie świetlnej. Realizujemy to poprzez klasyczne pomiary okołodobowej rytmicznej aktywności motorycznej, EEG i temperatury szczurów w różnych warunkach oświetlenia i przy różnych czynnikach nie świetlnych. Metodami elektrofizjologicznymi (in vivo, in vitro i patch clamp) badamy neuronalną aktywność struktur mózgowia zaangażowanych w mechanizm zegara biologicznego, a także procesy widzenia. Nasza szczególna uwaga, zwrócona jest na układy niespecyficzne mózgowia i ich modulujący wpływ na neuronalną aktywność badanych struktur.

Inny kierunek badań rozwijanych w naszym Zakładzie dotyczy komórkowych mechanizmów strukturalnej i funkcjonalnej plastyczności połączeń synaptycznych oraz modyfikacji struktury neuronów pierwszorzędowej kory ruchowej, do których dochodzi pod wpływem długotrwałego stresu. Badany jest również wpływ stresu związanego z trudnymi warunkami dorastania organizmu na strukturę i funkcję neuronów brzusznego pola nakrywki, będącego kluczowym elementem mózgowego układu mezokortykolimbicznego, którego aktywność jest związana z procesami motywacyjnymi i uczeniem się.

W centrum zainteresowań kolejnej grupy badawczej Zakładu leży poznanie natury oddziaływań pomiędzy różnymi systemami neuronalnymi mózgu ssaków. Szczególnie intensywnie badane są mechanizmy kontroli aktywności neuronów dopaminergicznych śródmózgowia oraz rola zjawisk oscylacyjnych w komunikacji wewnątrz obwodów mózgowych. Badając układ nerwowy, w zwierzęcych modelach in vivo, grupa badawcza łączy rejestracje elektrofizjologiczne (macierzami wieloelektrodowymi oraz juxtacellular) z optogenetyczną kontrolą aktywności tkanki nerwowej oraz obserwacjami behawioralnymi.

Kolejnym obszarem zainteresowań jest neuropeptydergiczna modulacja aktywności neuronalnej oraz zachowań związanych z motywacją, pobieraniem pokarmu, interakcjami socjalnymi oraz reakcją na nowość. Dzięki zastosowaniu optogenetyki i chemogenetyki w badaniach na tkance mózgowej ex vivo oraz w badaniach behawioralnych, odpowiadamy na pytania dotyczące mechanizmów neuronalnych leżących u podstawy oddziaływania stresu na właściwości komórek nerwowych oraz na zachowanie zwierząt.

Tekst: Marian H. Lewandowski